Page 4 - DBM REKLAM KATALOG 2020 Ocak
P. 4

2 0 1 0  Y ı lı n d a  se ktö rd e i 1 5  yı llı k
          te crübe le rim izi birle ştirip,kurduğum uz
          D BM  R E KLAM  kendine özgü çizgisi
          ve üretim kalitesinden ödün vermeden
          s u n m u ş  o ld u ğ u  h iz m e t y e lp a z e s i
          ile  se ktörün önde  ge le n firm a la rı
          a ra sında  ye rini a lm a yı ba şa rm ıştır.

          D B M  R E K L A M  y e n ilik le ri s ü re k li  NEDEN Mİ BİZ?
          ta kip e de n, m üşte ri be kle ntile rinin
          üz e rinde  hiz m e t ve  ka lite  suna n,    * İşimizi severek yapıyoruz,
          yükse k nite likli kurum sa l ya pısı ile
          e ğitim  ve  te knoloji g e lişim ini hız la   * İşimizi çok iyi ve kaliteli yapıyoruz,
          sürdürerek kalitesinden ödün vermeden
          uluslararası standartlara taşımaktadır.       * Söz verdiğimiz gibi zamanında teslim ediyoruz.
          Bünyemizde bulunan grafik departmanı,       * Geniş hizmet yelpazesine sahibiz.
          montaj ekibi ile son teknoloji yüksek
          baskı kalitesi veren makine parkurumuz      * Ekonomik fiyat politikamız ve uygun ödeme kolaylıkları sağlıyoruz.
          ve teknik hizmetimiz ile en hızlı çözümlere
          ulaşabilmek ve beklentilerimizin ötesinde
          kaliteli hizmet sunabilmek için 7/24       NEDEN FARKLIYIZ?
          sizlere kesintisiz hizmet sunmaktayız.
          DBM Reklam 2013 yılında Uluslararası       * 7/24 Türkiye geneli hizmet ve destek veriyoruz,
          sta nda rtla r çe rçe ve sinde  üre tim le rini
          ISO-9001/2008 kalite yönetimi standartları     * Kolay iletişim ve rahat sipariş,
          kapsamında gerçekleştirmeye  başlamıştır .
          Ayrıca bu kapsamda personelimizin tamamı       * Firmanıza özel tek yetkili müşteri temsilcisi sunuyoruz,
          iş güve nliği e ğitim le rine  ta bi olup,
          tüm  pe rsone li se rtifika la ndırılm ıştır.    * Sevkiyat ve yerinde teslimat
          D BM  R EKLAM , ihtiyaçlarınıza yüksek       * Hayallerinizi gerçek yapacak grafik ve tasarım imkanı
          kalitede, hızlı biçimde ve en uygun
          maliyetlere cevap verebilmeyi kendine       * Firmanız için reklam ekspertizi yapıyoruz.
          h e r  z a m a n  m i s y o n  e d i n m i ş t i r. . .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9